1. Kul­jet­ta­ja­o­pe­tus

Voit aloittaa aiheen opiskelun katsomalla videon kokonaisuudessaan. Tämän jälkeen eri teemoja on helppo kerrata alta tekstien ja lyhyempien videokohtausten sekä harjoitusten avulla.

B-luokan ajokorttiin tähtäävän kuljettajaopetuksen minimivaatimukset

 1. ”Ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus” eli Turvallisuuskoulutus (EAS) 4 h, mikäli oppilaalla ei ole aiempaa ajokorttia. Todistus koulutuksesta ja E100-lomake esitetään teoriakokeeseen tultaessa, jolloin niissä olevia päivämääriä voidaan vertailla ja samalla varmistaa, että ”Ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus” on suoritettu autokoulussa tai muun Traficomin hyväksymän toimijan järjestämänä ennen muun opetuksen aloittamista. Opetusluvan voi toki hakea jo aiemmin.
 2. Vähintään 10 h ajo-opetusta (sisältöjä ei ole erikseen määritelty)
 3. Tarvittava määrä teoriaopetusta (vapaasti valittavissa kunkin yksilöllisen tarpeen mukaan)
 4. Ennen kuljettajantutkinnon ajokoetta oppilaan on suoritettava ”Riskientunnistamiskoulutus” 8 h. Riskientunnistamiskoulutus pitää sisällään erityiset liukkaalla ja pimeällä ajamisen koulutukset, joten niitä ei tarvitse sisällyttää varsinaisen ajo-opetuksen 10 h kokonaisuuteen.

Osiot 1 ja 4 on suoritettava autokoulussa tai muun Traficomin hyväksymän toimijan järjestämänä. Osiot 2 ja 3 voidaan antaa opetusluvalla.

Opetuslupa opettajalle

Opetuslupaa voi hakea oppilaan täyttäessä 16 vuotta. Opetuksen voi aloittaa, kun lupa on myönnetty ja toimitettu opettajalle. Lupa on pidettävä autossa mukana ajo-opetusta annettaessa.

B-luokan opetuslupa myönnetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lupa raukeaa, kun oppilas, jonka opettamiseksi lupa on haettu, saa ajokortin.

Huomaattehan, että oppilaan on kuitenkin suoritettava “Ensimmäisen ajokortin koulutus” eli Turvallisuuskoulutus (EAS) (4 h) autokoulussa tai muun Traficomin hyväksymän toimijan järjestämänä, ennen opetuslupaopetuksen aloittamista. Mikäli oppilaalla on aiempi ajo-oikeus (esim. T, AM tai A1), ei ensimmäisen ajokortin koulutusta tarvita.

Käytännössä varhainen aloitusikä ja opetuslupaopetus mahdollistavat kahden vuoden mittaisen ajo-opetusjakson valvotusti ennen kuin oppilas saa kortin ja lähtee ajelemaan liikenteeseen itsenäisesti.

Jos ajatellaan, että opetuslupaoppilas ja -opettaja ajavat vaikka vain yhden ajotunnin viikossa, ehtivät he ajamaan kahden vuoden aikana 104 tuntia ennen tutkintoon menoa. Tällaisilla tuntimäärillä saa kustannustehokkaasti varsin hyvän perustan turvalliselle liikenteessä liikkumiselle eri vuodenaikoina, vaihtelevissa olosuhteissa ja monipuolisissa liikenneympäristöissä. Näin uudella kuljettajalla on kortin saatuaan varsin hyvät valmiudet turvalliseen ajamiseen.

Opetuslupaa hakevan pitää täyttää seuraavat kriteerit:

 • Hakija on täyttänyt 25 vuotta.
 • Hakijalla on ollut vähintään viiden vuoden ajan B-luokan ajokortti.
 • Hakija ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa
 • Hakija on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva opetustehtävään (mm. ajokiellot vaikuttavat opetusluvan myöntämiseen).

B-luokan opetuslupaa haetaan Ajovarma Oy:n palvelupisteestä. Lupaa haettaessa on opettajalla oltava mukana:

 • Opetuslupahakemus täytettynä (lomakkeen saa Ajovarman palvelupisteestä)
 • Ajokortti
 • Lisäksi suositellaan ottaamaan mukaan oppilas, jonka opettamista varten opetuslupaa haetaan. Näin oppilaan ajokorttilupahakemus saadaan laitettua vireille samalla käynnillä (ks. seuraava väliotsikko).

Yksi hakija voi saada enintään kolme opetuslupaa kolmen vuoden aikana. Mikäli opettaja on oppilaan vanhempi, isovanhempi, huoltaja, lapsi, lapsenlapsi tai sisarus, hakija voi saada useampiakin opetuslupia.

Opetuslupa voidaan myöntää kahdelle ja opetettavia saa olla kaksi, jos opettaja tai opettajat ovat opetettavan tai opetettavien vanhempia, isovanhempia, huoltajia, lapsia, lapsenlapsia tai sisaruksia. Tällöin toinen opettajista on nimettävä vastuulliseksi opettajaksi, joka täyttää ja allekirjoittaa opetustodistuksen.

Mikäli oppilaalle halutaan kaksi opettajaa niin, ettei em. “lähisukulaisuusehto” täyty oppilaan ja opettajien välillä, pitää molempien opettajien hakea erilliset opetusluvat saman oppilaan opettamista varten.

Opetuslupa on pidettävä autossa mukana opetusta annettaessa ja se on esitettävä pyydettäessä Ajovarman henkilökunnalle myös kuljettajantutkinnossa.

Ajokorttilupa oppilaalle

Oppilaalle on haettava ajokorttilupa. Autoliitto suosittelee ajokorttiluvan hakemista samassa yhteydessä, kun opettajalle haetaan opetuslupaa. Näin sen hakeminen ei pääse vahingossa unohtumaan. Ajokorttilupa pitää olla myönnettynä teoriakoetta varattaessa. Huom! Ajokorttilupaa ei myönnetä heti, kun hakemus on jätetty, vaan sen käsittely kestää jonkin aikaa.

B-luokan ajokorttilupa voidaan myöntää aikaisintaan kaksi vuotta ennen ikävaatimuksen täyttymistä. Hakemus voidaan tehdä sähköisesti tai asioimalla Ajovarma Oy:n toimipisteessä henkilökohtaisesti tai asiamiestä käyttäen. Ajokorttilupa on voimassa kolme vuotta.

Hakijan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä teoria- ja ajokokeessa sekä ajokorttiluvan hakemisen yhteydessä.

Ajokorttilupahakemuksen liitteet:

 • Ajokorttilupahakemus täytettynä (lomakkeen saa Ajovarman palvelupisteestä)
 • 2 passikuvaa (Jos olet toimittanut valokuvat ajokorttia varten vuonna 2013 tai sen jälkeen tai jos sinulle on myönnetty henkilökortti tai passi viimeisen viiden vuoden aikana, et tarvitse uusia valokuvia. Mikäli kuitenkin haluat uuden kuvan tulevaan ajokorttiin, on se toimitettava tässä vaiheessa.)
 • Aikaisempi ajokortti
 • Tunnistamisasiakirjana passi tai henkilökortti, jos hakijalla ei ole esittää aikaisempaa ajokorttia. (Joku em. henkilöllisyystodistuksista tarvitaan myös kuljettajantutkinnossa eli sellaista on anottava, mikäli aiempaa ei ole.)
 • Kulloinkin voimassa oleva ajokorttilupamaksu
 • Lääkärinlausunto, mikäli sinulla ei ole aiempaa ajo-oikeutta tai et pysty antamaan vakuutusta omasta terveydentilastasi.

Vastuullinen kuljettaja

Kun opetuslupa on myönnetty ja 4h EAS-turvallisuuskoulutus (mikäli oppilaalla ei ole aiempaa ajokorttia) on suoritettu, voidaan aloittaa opetuslupaopetus. Opetuksen tavoitteena on kasvattaa sinusta vastuullinen kuljettaja. Oletko koskaan miettinyt, kuinka monesta asiasta kuljettajana olet vastuussa?

Tässä muutamia esimerkkejä:

 • Itsestäsi
 • Matkustajistasi
 • Muista tienkäyttäjistä
 • Ajoneuvostasi
 • Ympäristöstä

Vastuullisen kuljettajan ajaminen on:

 • Turvallista
 • Sosiaalista (muiden tarpeiden asettaminen omien edelle)
 • Ekologista

Lisäksi vastuullinen kuljettaja arvioi kriittisesti omaa toimintaansa. Virheistä oppimalla voi omaa ajotaitoaan hioa entistä paremmaksi.

Opettajan ja oppilaan roolit

Kasvaminen vastuulliseksi kuljettajaksi ei tapahdu hetkessä ilman ponnisteluja. Sekä oppilaan että opettajan on sisäistettävä omat roolinsa.

Vastuullinen oppilas…

 • …katsoo Autoliiton Ajokoulun kaikki videot ja lukee tekstit.
 • …tekee kaikki Ajokoulun tehtävät.
 • …kyselee tarvittaessa asioita opettajaltaan tai Autoliiton asiantuntijalta.
 • …arvioi omia suorituksiaan pitämällä oppimispäiväkirjaa.
 • …pyrkii ajotunneilla itsenäisiin suorituksiin.

Vastuullinen opettaja…

 • …katsoo yhdessä oppilaan kanssa Autoliiton Ajokoulun kaikki videot ja lukee tekstit.
 • …keskustelee oppilaan kanssa videoiden ja tekstien aihepiireistä.
 • …asettaa jokaiselle ajotunnille selkeän päämäärän.
 • …suunnittelee ajotunnit ja –reitin etukäteen.
 • …arvioi avoimesti oppilaan toimintaa.
 • …kasvattaa oppilasta itsenäiseen toimintaan.

Opetus käytännössä

Autoliiton Ajokoulu tarjoaa kattavan paketin teoriaopetusmateriaaleja. Perehdy huolellisesti videoihin, teksteihin, tehtäviin ja teoriakokeen harjoittelumateriaaleihin. Kysele asioita opettajaltasi tai Autoliiton asiantuntijalta tämän sivuston kautta. Voit myös kerrata vaikealta tuntuvia asioita yhä uudelleen ja uudelleen.

Ennen liikenteessä tapahtuvaa ajo-opetusta oppilaan tulee hallita liikennettä ja kuljettajaa koskevat perustiedot sekä auton turvallinen käsittely.

Autoliitto suosittelee ajo-opetuksen aloittamista aikaisintaan neljän ensimmäisen teoriatunnin jälkeen.

Ajotunnin pituus on 50 minuuttia. Ajo-opetus aloitetaan alkeista. Taitojen karttuessa siirrytte vähitellen monimutkaisempiin harjoituksiin. Jokaiselle ajotunnille on ainakin alkuvaiheessa syytä asettaa joku opetuksellinen päämäärä. Uuteen aiheeseen siirryttäessä tulisi aiemmin opeteltujen aiheiden sujua itsenäisesti – ilman opettajan ohjeita.

Tässä ehdotus ajotuntien sisältöjärjestykseksi:

 • Auton käsittely
 • Tasa- ja eriarvoisten risteysten lähestyminen sekä väistämissäännöt
 • Ajolinjat yksisuuntaisilla ja kaistan vaihtaminen
 • Liikenneympyrät
 • Määräys- ja opastemerkkien mukaan ajaminen
 • Liikennevalot
 • Maantieajoharjoitukset kannattaa aloittaa tässä
 • Poikkeuskäännökset
 • Suunnistusharjoitukset kaupungissa eri kohteisiin
 • Kertausta

Maantiellä tulisi harjoitella muun muassa seuraavia asioita:

 • Liittyminen ja poistuminen maantieltä (risteyksestä)
 • Ajo mutkaisella kanta- tai seututiellä
 • Kiihdytys- ja hidastuskaistojen käyttö
 • Ohittaminen (Harjoittelu on turvallisinta moottoritiellä tai paikassa, jossa on ohituskaista.)
 • Tilannenopeus
 • Turvavälit

Opettajan tulee kirjata annettu opetus niin ajojen- kuin teoriankin osalta Opetuslupalaisen opetuskorttiin (Traficom E505 –lomake). Lisäksi on täytettävä Todistus saadusta kuljettajaopetuksesta (Traficom E100 –lomake). Molempien dokumenttien sekä opetusluvan on syytä olla mukana kuljettajantutkinnossa (siis myös teoriakokeessa). Traficomin E100 ja E505 –lomakkeet ovat tulostettavissa täältä, Autoliiton Ajokoulu -verkko-oppimisympäristöstä.

Kuljettajantutkinto

Teoriakoe

Teoriakokeeseen voit osallistua kuukautta ennen kuin täytät kahdeksantoista vuotta, edellyttäen, että sinulla on voimassa oleva ajokorttilupa ja olet suorittanut tarvitsemasi määrän teoriaopetusta (teoriaopetuksen vähimmäismäärää ei ole määritelty eli sitä on annettava yksilöllinen määrä, oppilaan tarpeiden mukaan). Mikäli sinulle on myönnetty ikäpoikkeuslupa, voit osallistua teoriakokeeseen aikaisintaan 17-vuotissyntymäpäivänäsi.

Teoriakoe tehdään tablet-tietokoneella. Tällä sivustolla voit harjoitella teoriakoetta varten.

Saapuessasi teoriakokeeseen tarvitset mukaasi:

 • Opetusluvan
 • Autokoulun tai muun Traficomin hyväksymän tahon myöntämän todistuksen “Ensimmäisen ajokortin koulutuksen” eli Turvallisuuskoulutuksen (EAS) suorittamisesta ellei sinulla ole aiempaa ajo-oikeutta (esim. T, AM tai A), jolloin ko. koulutusta ei edellytetä.
 • Kuvallisen henkilöllisyystodistuksen
 • Rahaa voimassaolevan tutkinto- ja ajokorttimaksun verran
 • Todistuksen saadusta kuljettajaopetuksesta opettajasi täyttämänä (Traficom E100 -lomake). Löydät kaavakkeen Autoliiton Ajokoulun Lomakkeet -osiosta.
 • Opetuslupalaisen opetuskortin (Traficom E505 -lomake) täytettynä teoriaopetuksen osalta. Myös opetuskortti on tulostettavissa Autoliiton Ajokoulun Lomakkeet -osiosta.

Katso Traficomin video teoriakokeesta Autoliiton Ajokoulun teoriakoeosiosta.

Ajokoe

Kun teoriakoe on hyväksytysti suoritettu, olet täyttänyt (tai täytät samana päivänä) 18 vuotta ja ajanut vaadittavan määrän (vähintään 10 h) ajotunteja, voit osallistua ajokokeeseen. Jos sinulle on myönnetty ikäpoikkeuslupa, voit suorittaa ajokokeen täytettyäsi 17 vuotta.

Ennen ajokoetta oppilaan on muistettava kuitenkin suorittaa myös “Riskientunnistamiskoulutus” (8 h) autokoulussa tai muun Traficomin hyväksymän tahon järjestämänä.

Riskientunnistamiskoulutukseen voi osallistua, kun opetuksen vähimmäismäärä (10 h ajo-opetusta) on annettu. Parhaan hyödyn “Riskientunnistamiskoulutuksesta” kuitenkin saa, kun sen suorittaa aivan opetuksen loppuvaiheessa, juuri ennen kuljettajantutkinnon ajokoetta.

“Riskientunnistamiskoulutus” kannattaa varata ajoissa. Autokouluissa saattaa olla ruuhkaa, mikä saattaa lykätä koulutukseen ja näin ollen myös ajokokeeseen pääsyä.

Saapuessasi ajokokeeseen tarvitset mukaasi:

 • Kuvallisen henkilöllisyystodistuksen
 • Todistuksen saadusta kuljettajaopetuksesta asianmukaisesti täytettynä (Traficom E100 -lomake). Löydät kaavakkeen Autoliiton Ajokoulun Lomakkeet -osiosta.
 • Opetuslupalaisen opetuskortin (Traficom E505 -lomake) täytettynä. Löydät kaavakkeen Autoliiton Ajokoulun Lomakkeet -osiosta.
 • Opetusluvan
 • Autokoulun tai muun Traficomin hyväksymän tahon antaman todistuksen “Riskientunnistamiskoulutuksen” suorittamisesta
 • Auton, jolla olet harjoitellut ja jolla aiot suorittaa ajokokeen.

Ajokoe kestää 60 minuuttia. Siinä varmistetaan, oletko sisäistänyt vastuullisen kuljettajan perustaitoja riittävän hyvin. Mikäli olet, saat ajokortin. Mikäli tutkinnon vastaanottaja kokee, että tarvitset lisäharjoittelua, joudut tulemaan ajokokeeseen uudelleen.

Älä panikoi liikoja. Ajokokeen läpäisy ei edellytä sinulta virheetöntä suoritusta. Nykyaikainen ajokoe arvioidaan kokonaisuutena sen sijaan, että siellä etsittäisiin virheitä.

Kun olet läpäissyt ajokokeen ja saanut ajokortin, sinulta ei edellytetä enää mitään muuta koulutusta ellei sinua määrätä toistuvista rikkomuksista ajokieltoon ajourasi ensimmäisten kahden vuoden aikana.

Mikäli kuitenkin hölmöilet ja joudut ajokieltoon, on ajokiellon päättymisen edellytyksenä uuden kuljettajan ajokieltoon määräämiseen liittyvän koulutuksen (4 h) suorittaminen autokoulussa tai muun Traficomin hyväksymän toimijan järjestämänä.

Katso Traficomin video ajokokeesta Autoliiton Ajokoulun ajokoeosiosta.

Harjoittele

Usein kysytyt kysymykset

Henkilöauton ajokorttia opetusluvalla suoritettaessa on opetusautona käytettävä B-luokkaan kuuluvaa autoa. Mikäli samalla autolla on tarkoitus suorittaa myös kuljettajantutkinnon ajokoe (kuten usein on), pitää auton suurimman sallitun rakenteellisen nopeuden olla vähintään 100 km/h. Tämä vaatimus sulkee pois lähinnä osan vanhimmista pakettiautoista.

Myös automaattivaihteista autoa voidaan käyttää. Mikäli ajokoe suoritetaan automaattivaihteisella autolla, tulee suoritettuun ajokorttiin erityisehto, jonka mukaan kortin haltija saa ajaa vain automaattivaihteista autoa. Suoritettaessa ajokoe manuaalivaihteisella autolla, ei korttiin tule mitään vaihteistoon liittyviä rajoituksia. Sillä ei siis ole merkitystä, kummalla vaihteistolla opettaa vaan sillä, kummalla tutkinto suoritetaan.

Sanomattakin on selvää, että jos tutkintoon aiotaan mennä manuaalivaihteisella autolla, on sillä myös jonkin verran harjoiteltava.

Opetusajoneuvoon on asennettava lisäjarrupoljin opettajalle, ulkopuolinen lisäpeili opettajalle (auton oikean sivupeilin yhteyteen) sekä opetusajoneuvon tunnus eli valkoinen tasasivuinen kolmio, joka on sijoitettava auton taakse, ulkopuolelle. Kolmion sivun pituuden tulee olla 16-25 cm. Kolmion on todella oltava auton ulkopuolella eli esimerkiksi takaikkunan sisäpintaan kiinnitetty paperista leikattu kolmio ei käy. Mikäli kolmio kiinnitetään valkoiseen autoon, on sen reunat syytä korostaa mustalla eristysnauhalla tai permanent-tussilla, jotta kolmio erottuisi auton oman värin seasta.

Kun auto on varusteltu, opetuslupa myönnetty ja oppilas on suorittanut neljän tunnin Turvallisuuskoulutuksen (EAS) autokoulussa tai muun Traficomin hyväksymän toimijan järjestämänä (tai hänellä on aiempi ajo-oikeus), voidaan opetus aloittaa. Muutoskatsastusta opetusajoneuvoksi ei enää nykyisen lainsäädännön mukaan tarvita.

Pakollisten varusteiden lisäksi suosittelen opettajalle omaa auton sisäpuolista taustapeiliä, jonka saa kiinnitettyä esimerkiksi imukupilla auton tuulilasiin, varsinaisen taustapeilin viereen. Pelkän lakisääteisen, pienen oikealla puolella olevan sivupeilin kanssa en lähtisi opettamaan.

Lisäksi suosittelen hankkimaan tuulilasin oikeaan alareunaan imukupilla kiinnittyvän laajakulmapeilin, josta opettaja voi huomiota herättämättä, vaivihkaa, seurata oppilaan katseen käyttöä ja muuta toimintaa.

Uuden ajokorttilain astuttua voimaan heinäkuun alussa 2018, opetuslupien määrä kasvoi räjähdysmäisesti. Kysyntä yllätti polkimien jälleenmyyjät, maahantuojat ja valmistajat. Poljinsarjat ovat loppu lähes joka paikasta ja kun jälleenmyyjälle tulee niitä pieni erä, ne viedään heti käsistä.

Jos jollakin sattuu varastossa olemaan hyväkuntoinen käytetty poljin, menee se varmasti kaupaksi. Monen opetuslupaoppilaan ajohalut ovat kovat ja opetuksen aloittamista joudutaan pitkittämään, koska polkimia on saatavilla rajallisesti.

Ei tarvitse. Jos opetus on aloitettu ennen 1.7.2018, ei neljän tunnin Turvallisuuskoulutuksen (EAS) suorittamista edellytetä.

Nykyisin todistus kahdeksen tunnin Riskientunnistamiskoulutuksen (RTK) suorittamisesta vaaditaan kaikilta B-luokan ajokokeeseen tulevilta opetuksen aloitusajankohdasta riippumatta – siis myös sinulta.

Opetuslupaopetukselle sinällään ei ole määritelty mitään erillistä nopeusrajoitusta eli suurin sallittu ajonopeus opetusajossa määräytyy normaalien tie-, alue- ja ajoneuvokohteisten rajoitusten  mukaan.

Opettajan on kuitenkin syytä huomioida oppilaan taitotaso ajoreittejä ja -nopeuksia valittaessa. Suurin sallittu nopeus on suurin sallittu nopeus – hitaamminkin saa tarvittaessa ajaa.

Terveydenhuollon ammattihenkilön diagnosoima lukihäiriö on peruste pidennetylle vastausajalle teoriakokeessa. Teoriakokeet pidennetyllä suoritusajalla varataan soittamalla suoraan valtakunnalliseen puhelinpalveluun p. 075 3239999. Todistus pitää esittää teoriakokeeseen saavuttaessa.

Alla voit esittää kysymyksiä Autoliiton asiantuntijalle “Kuljettajaopetus”-aihepiiriin liittyen. Saat vastauksen antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Vastausaika vaihtelee työtilanteen mukaan muutamasta tunnista muutamaan päivään.

Vain jäsenille