Pääsääntö on, että risteyksessä oikealle käännyttäessä käännytään mahdollisimman lähelle risteävän ajoradan oikeaa reunaa.

Vastaavasti risteyksessä vasemmalle käännyttäessä käännytään välittömästi risteävän ajoradan keskiviivan tai, jos keskiviivaa ei ole, keskilinjan oikealle puolelle tai yksisuuntaisen ajoradan vasempaan reunaan.

Poikkeus pääsääntöön

Jos ajoradalla, jonne ollaan kääntymässä, on samaan ajosuuntaan useampia ajokaistoja, saa pääsäännöstä poiketen kääntyä myös omaan käyttötarkoitukseen sopivimmalle kaistalle, muu liikenne huomioon ottaen.

Muun liikenteen huomioon ottaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että pääsäännöstä poikkeavalla tavalla kääntyvä on vastuussa turvallisesta kääntymisestä suhteessa muuhun liikenteeseen.

Tämä on uusi liikennesääntö eikä sen soveltamisesta ole oikeuskäytäntöä.